Regulamin

REGULAMIN

§1

Niniejszy regulamin określa zasady wykonania usługi zamówienia towaru za pośrednictwem NICEDEAL.EU sp. z o.o. ( zwana dalej Nicedeal.eu) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000535549 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bp. Adama Naruszewicza, nr 4, lok. 11, kod 71-556, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł pokrytym w całości – na rzecz Kupującego.

§2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

1) Sprzedawcy – rozumie się przez to sklep, producenta lub przedstawiciela handlowego mającego siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub w Rzeczpospolitej Polskiej będącego właścicielem przedmiotów oferowanych w sklepie Nicedeal.eu. Sprzedawca odpowiedzialny jest za wysyłkę towaru oraz realizację obowiązków gwarancyjnych, a w tym w szczególności wymiany towaru na nowy lub też jego naprawy.

2) Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po zalogowaniu do Platformy pośredniczącej nicedeal.eu składa zamówienie na usługę pośrednictwa w zamówieniu towaru bezpośrednio od Sprzedającego. Kupującym może być również osoba ograniczona w zdolnościach do czynności prawnych jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 100 zł, a osoba ta dysponuje własnymi środkami pieniężnymi pozwalającymi jej na zamówienie usługi pośrednictwa w zamówieniu towaru bezpośrednio od dostawcy.

3) Pośredniku - rozumie się przez to Nicedeal.eu sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000535549 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Bp. Adama Naruszewicza, nr 4, lok. 11, kod 71-556, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł pokrytym w całości, która w imieniu i na rzecz kupującego dokonuje zamówienia towaru od Sprzedawcy.

4) Przedmiocie zamówienia - rozumie się przez to Towar zamieszczony na stronie przedmiotu, którego dotyczy opis na tejże stronie.

5) Pełnomocnictwie - rozumie się przez to zamieszczone w §4 Pełnomocnictwo, udzielane automatycznie przez Użytkownika Nicedeal.eu, w przypadku skorzystania przez tego Użytkownika z opcji „Złóż Zamówienie” na stronie przedmiotu.

6) Platformie pośredniczącej – rozumie się przez to serwis internetowy dostępny pod adresem nicedeal.eu, na którym Kupujący może przeglądać oferty sprzedaży Sprzedawcy.

§3 Opis usługi

1. Nicedeal.eu zobowiązuje się do zamówienia towaru na rzecz kupującego, stającego się importerem towaru w cenie, na którą składają się: koszt towaru pomniejszony o rabat udzielony przez Sprzedawcę firmie Nicedeal.eu oraz opłatę za usługę zamówienia towaru na rzecz Kupującego pobieraną przez Nicedeal.eu.

2. Nicedeal.eu nie jest importerem Przedmiotu Zamówienia.

3. Środki pieniężne, które zostały przekazane firmie Nicedeal.eu nie stanowią przychodu. Pomniejszone o koszt usługi zostają przekazane Sprzedawcy.

4. Nicedeal.eu nie jest wprowadzającym sprzęt w myśl ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495).

5. Nicedeal.eu świadczy usługi dropshippingowe tylko i wyłącznie na rzecz osób prywatnych.

6. Ponosimy odpowiedzialność za zgodność otrzymanego towaru z opisem umieszczonym na stronie przedmiotu.

7. Korzystając z opcji "Złóż Zamówienie" na stronie przedmiotu użytkownik staje się Kupującym. Jednocześnie Użytkownik Nicedeal.eu, stając się Kupującym, udziela Nicedeal.eu Pełnomocnictwa, które Nicedeal.eu automatycznie przyjmuje.

8. Wysłanie towaru możliwe jest jedynie na osobę prywatną.

9. Po otrzymaniu należności wynikających z zawartej umowy Nicedeal.eu natychmiastowo przystępuje do realizacji zamówienia.

10. Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą zrealizowanie zamówienia na adres e-mail.

11. Podany w zamówieniu adres dostawy jest przekazywany Sprzedawcy i nie ma możliwości jego zmiany po złożeniu zamówienia.

12. Czas dostawy przedmiotu zamówienia, od momentu zaksięgowania pełnej kwoty Środków niezbędnych do realizacji zamówienia, na rachunku bankowym Nicedeal.eu, wynosi od dwóch do czterdziestu pięciu dni roboczych. Przeciętny czas dostawy według doświadczenia wynos czternaście dni roboczych.

13. Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone pod wskazany przez kupującego adres w ciągu 45 dni roboczych od daty zamówienia, Pośrednik zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty przekazanej Sprzedawcy wraz z kosztami usługi pośrednictwa.

14. Nicedeal.eu nie ponosi odpowiedzialności jak Sprzedawca wg. przepisów powszechnie obowiązującego prawa gdyż nie jest Sprzedawcą, a jedynie pośrednikiem w zamówieniu towaru. Kupujący powinien w swoich decyzjach zakupowych uwzględnić ten fakt i mieć świadomość, że ewentualne roszczenia z tytułu wad fizycznych rzeczy przysługują mu względem Sprzedawcy.

15. W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat celnych i podatku VAT, obowiązek ich uiszczenia spoczywa na Kupującym.

16. Kupujący zobowiązany jest odebrać paczkę. Jeśli nie odbierze jej w terminie 20 dni od przekroczenia granic Polski zostaje ona zwrócona do Sprzedawcy. Sprzedawca nie zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych pieniędzy, jeśli kupujący odmówi przyjęcia paczki.

§4 Pełnomocnictwo

Złożenie przez użytkownika Nicedeal.eu zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem Pośrednikowi pełnomocnictwa do zamówienia towaru u dostawcy. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, ale jeżeli pełnomocnik dokonał już zapłaty za zamówiony towar Kupujący nie może się domagać zwrotu kwoty odpowiadającej kosztom jakie Pełnomocnik poniósł z tytułu zamówienia towaru.

§5 Gwarancja i Reklamacje

1. Sprzedawca może zobowiązać się do udzielenia gwarancji na zakupiony za naszym pośrednictwem towar. Podstawą gwarancji jest potwierdzenie zakupu, które Pośrednik przechowuje w bazie przez okres minimum jednego roku.

2. Nicedeal.eu zobowiązuje się do pomocy w realizacji gwarancji.

Zakres wykonywanych w ramach usługi świadczeń to:

a) Pomoc w nadaniu paczki.

b) Udostępnienie adresu do wysyłki.

c) Monitorowanie realizacji reklamacji u Sprzedawcy.

d) Zlecenie odesłania towaru do Kupującego pod adres wskazany w formularzu gwarancyjnym.

3. Koszt wysyłki towaru do Sprzedawcy, pokrywa kupujący. Koszty wysyłki różnią się z uwagi na kraj siedziby Sprzedawcy.

4. Monitorowanie realizacji gwarancji oraz kontakt ze sprzedawcą jest usługą dodatkową płatną a jej kwota to 75 zł. Pobierana jest podczas zgłaszania reklamacji.

5. Do obowiązków kupującego należy wypełnienie formularza gwarancyjnego oraz zaadresowanie (po udzieleniu przez Nicedeal.eu wytycznych) paczki i odesłanie jej do siedziby Sprzedawcy.

6. Czas realizacji gwarancji zależy głownie od szybkości dostarczenia przesyłki przez kupującego do siedziby Sprzedawcy. Maksymalny czas to 60 dni roboczych.

7. Kupujący zobowiązany jest do przechowywania opakowania oraz paczki w której towar został dostarczony w celu usprawnienia reklamacji. Jeśli dostarczona ilość towaru jest niezgodna z zamówieniem opakowanie stanowi podstawę roszczeń.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Aby uzyskać zwrot PLN niezbędne jest wypełnienie formularza zwrotu, dostępnego po uprzednim kontakcie z Pośrednikiem.

2. Na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża wyraźną oraz dobrowolną zgodę na utratę prawa do odstąpienia od zawartej umowy.

4. Uwzględniając powyższe, Nicedeal.eu przed rozpoczęciem świadczenia usług określonych w Regulaminie informuje, że Użytkownikowi, który zawarł na odległość umowę o świadczenie tych usług, nie przysługuje prawo do odstąpienia od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z uwagi na pełne wykonanie usługi przez Nicedeal.eu w postaci złożenia zamówienia. Jeżeli będzie istaniała możliwość zwrotu części lub całości wartości usług w przypadku odstąpienia od umowy, konsument zostanie o tym wyraźnie poinformowany.

5. W sytuacji opisanej powyżej Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.

6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: nicedealeu@gmail.com

7. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Na zwrot towaru konsument ma 14 dni licząc od dnia wysłania oświadczenia o odstąpienia od umowy.

8. Towar zwracany jest do siedziby Sprzedawcy.

up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl